Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost? 3 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji, jeśli osoba kierująca ruchem stoi bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza to zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za tą osobą. W takiej sytuacji możemy kontynuować jazdę na wprost. Sygnał taki jest odpowiednikiem świetlnego sygnału zielonego, co oznacza, że możemy przejechać przez skrzyżowanie bez przeszkód.

Jeżeli zamierzasz jechać na wprost, w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie.

Kiedy osoba kierująca ruchem jest zwrócona bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza to zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za nią. Dla pieszych oznacza to zezwolenie na wejście na skrzyżowanie. Ten sygnał można porównać do świetlnego sygnału zielonego.

Jeżeli osoba kierująca ruchem jest zwrócona bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza to zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie. Daje również zgodę na wejście dla pieszych. Jest to równoznaczne ze świetlnym sygnałem zielonym.

  Art. 6. [Osoby uprawnione do wydania poleceń i sygnałów]

  1. (art6ust1) Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

  1) (art6ust1pkt1) policjant;

  2) (art6ust1pkt2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

  3) (art6ust1pkt3) funkcjonariusz Straży Granicznej;

  3a) (art6ust1pkt3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

  3b) (art6ust1pkt3b) umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

  3c) (art6ust1pkt3c) strażnik gminny (miejski);

  4) (art6ust1pkt4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

  5) (art6ust1pkt5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

  6) (art6ust1pkt6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

  7) (art6ust1pkt7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

  7a) (art6ust1pkt7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

  8) (art6ust1pkt8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

  9) (art6ust1pkt9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

  10) (art6ust1pkt10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

  11) (art6ust1pkt11) funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;

  12) (art6ust1pkt12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

  2. (art6ust2) Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

  3. (art6ust3) Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:

  1) (art6ust3pkt1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym;

  2) (art6ust3pkt2) nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.

  3a. (art6ust3a) Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3c i 9, nie podlega szkoleniu.

  3b. (art6ust3b) Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach - osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  4. (art6ust4) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, w drodze rozporządzenia:

  1) (art6ust4pkt1) określi organizację i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, program i tryb prowadzenia szkolenia w tym zakresie, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wysokość stawek za szkolenie oraz tryb ich pobierania i zwrotu, biorąc pod uwagę w szczególności średnie realne koszty organizacji i przeprowadzania szkolenia;

  2) (art6ust4pkt2) może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki, sposób wykonywania czynności w tym zakresie, jak również warunki, które te osoby muszą spełniać;

  3) (art6ust4pkt3) określi wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.

§ 108 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Pozycja kierującego ruchem (bokiem do nas) zezwala na wjazd na skrzyżowanie.

  1. art108ust2[170]

  2. ustawa108 art6 art6ust1pkt1

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

Źródło pytania: § 108 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Podstawa prawna: art108ust2[170]|art6ust1pkt1[108]|

Twoje postępy w nauce:

Wkrótce tutaj pojawią się Twoje postępy w nauce.

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid4612
Treść pytaniaCzy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:1A351.mp4
Wartość punktowa:3

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost?

Wersja angielska:

In this situation, can you enter the intersection in order to go straight?

Wersja niemiecka:

Dürfen Sie in dieser Situation in die Kreuzung einfahren, um geradeaus zu fahren?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.