Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji; definicje; rodzaje znaków i sygnałów drogowych stosowanych na drogach]
1. 
Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
drodze z pierwszeństwem - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;
2)
drodze podporządkowanej - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem;
3)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. 
Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
1)
znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych;
2)
znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi;
3)
sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory;
4)
sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione;
5)
sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
4. 
Oprócz znaków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego i obiektów drogowych oraz oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, z prowadzeniem na odcinku drogi publicznej badań, o których mowa w art. 140c ust. 2 pkt 3 ustawy, dotyczących znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w razie potrzeby - znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  [Znak drogowy pionowy a pasy ruchu; znaki drogowe na pojeździe; napis lub symbol na tabliczce pod znakiem drogowym; wzory znaków drogowych, sygnałów drogowych i tabliczek]
1. 
Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. 
Kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.
3. 
Znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie.
4. 
Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.
4a. 
Napis podany na tabliczce może określać:
1)
okres obowiązywania znaku;
2)
okres wyłączenia określonego tabliczką uczestnika ruchu lub rodzaju pojazdu;
3)
uczestnika ruchu, część drogi lub rodzaj pojazdu, których znak dotyczy albo nie dotyczy.
5. 
Jeżeli na znaku lub tabliczce jest podany układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.
6. 
Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu albo dodatkowe znaki szlaków rowerowych stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. 
Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem.
8. 
Wzory znaków drogowych, sygnałów drogowych, wzory tabliczek oraz ich spis określa, z zastrzeżeniem ust. 8a i 9, załącznik do rozporządzenia.
8a. 
Na tabliczkach innych niż określone wzorem stosuje się symbole określające pojazd albo uczestnika ruchu zgodnie ze wzorami znaków i tabliczek określonych w załączniku do rozporządzenia.
9. 
Znaki i sygnały dotyczące organizacji ruchu oraz znaki określające prędkość, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

Rozdział  2

Znaki drogowe pionowe

Znaki ostrzegawcze
§  3.  [Zastosowanie i umiejscowienie znaków ostrzegawczych; tabliczka pod znakiem ostrzegawczym]
1. 
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. 
Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4. 
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. 
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.
§  4.  [Znaki ostrzegające o niebezpiecznych zakrętach]
1. 
Znaki:
1)
A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo",
2)
A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo"

ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

2. 
Znaki:
1)
A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo",
2)
A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.

3. 
Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.
§  5.  [Znaki ostrzegające o skrzyżowaniach dróg; znak "ustąp pierwszeństwa"]
1. 
Znak A-5 "skrzyżowanie dróg" ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
2. 
Znaki:
1)
A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach",
2)
A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie",
3)
A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"

ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

3. 
Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
4. 
Znaki:
1)
A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony",
2)
A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"

ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

5. 
Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
6. 
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
7. 
Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
8. 
Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
§  6.  [Znaki ostrzegające o przejeździe kolejowym]
1. 
Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
2. 
Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
3. 
Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
§  7.  [Znaki ostrzegające o nierówności lub wypukłości na jezdni, zwężeniu jezdni, ruchomym moście, robotach drogowych, śliskiej jezdni]
1. 
Znak A-11 "nierówna droga" ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
2. 
Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
3. 
Znaki:
1)
A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne",
2)
A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne",
3)
A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne"

ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

4. 
Znak A-13 "ruchomy most" ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
5. 
Znak A-14 "roboty na drodze" ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
6. 
Znak A-15 "śliska jezdnia" ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.
§  8.  [Znaki ostrzegawcze związane z ruchem pieszych]
1. 
Znak A-16 "przejście dla pieszych" ostrzega o przejściu dla pieszych.
2. 
Znak A-17 "dzieci" ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
§  9.  [Znaki ostrzegawcze związane ze zwierzętami na drodze]
Znaki:
1)
A-18a "zwierzęta gospodarskie",
2)
A-18b "zwierzęta dzikie"

ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

§  10.  [Inne znaki ostrzegawcze]
1. 
Znak A-19 "boczny wiatr" ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
2. 
Znak A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
3. 
Znak A-21 "tramwaj" ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
4. 
Znak A-22 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
5. 
Znak A-23 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. 
Znak A-24 "rowerzyści" ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. 
Znak A-25 "spadające odłamki skalne" ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. 
Znak A-26 "lotnisko" ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. 
Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki" ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. 
Znak A-28 "sypki żwir" ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
11. 
Znak A-29 "sygnały świetlne" ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
§  11.  [Znak ostrzegający o innym niebezpieczeństwie]
1. 
Znak A-30 "inne niebezpieczeństwo" ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
2. 
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
1)
T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe;
2)
T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu;
3)
T-11 - przeprawę promową;
4)
T-12 - podłużny uskok nawierzchni;
5)
T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein;
6)
T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce;
7)
T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu;
8)
T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;
9)
T-17 - granicę państwa;
10)
T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
3. 
Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
§  12.  [Znaki ostrzegające o niebezpiecznym poboczu lub o oszronieniu jezdni]
1. 
Znak A-31 "niebezpieczne pobocze" ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
2. 
Znak A-32 "oszronienie jezdni" ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
§  13.  [Znaki ostrzegające o zatorze drogowym lub wypadku drogowym]
1. 
Znak A-33 "zator drogowy" ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
2. 
Znak A-34 "wypadek drogowy" ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
§  14.  [Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych]
Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki zakazu

§  15.  [Zakres obowiązywania znaków zakazu]
1. 
Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. 
Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4a. 
Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52 "strefa ruchu" oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5. 
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
1)
T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje;
2)
T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6. 
Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. 
Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
§  16.  [Znak - zakaz ruchu]
1. 
Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  17.  [Znak - zakaz wjazdu]
1. 
Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  18.  [Inne znaki zakazujące wjazdu pojazdów]
1. 
Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
2. 
Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
3. 
Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
4. 
Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:
1)
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2)
ciągników samochodowych;
3)
pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4)
ciągników rolniczych;
5)
pojazdów wolnobieżnych.
5. 
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
6. 
Znak B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
7. 
Znak B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
8. 
Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
9. 
Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych" oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
10. 
Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
11. 
Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.
12. 
Znak B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych" oznacza zakaz ruchu wózków rowerowych.
13. 
Znak B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
§  19.  [Znaki zakazujące wjazdu pojazdów z określonymi towarami]
1. 
Znak B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
2. 
Znak B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
3. 
Znak B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
§  20.  [Znaki zakazujące wjazdu pojazdów o wymiarach lub masie większych niż podane na znakach]
1. 
Znak B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. 
Znak B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
3. 
Znak B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m" oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. 
Znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ..... t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5.  3
 Znak B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ..... t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej jest większy od dopuszczalnego nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku grupy osi nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6.  4
 Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a grupy osi - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
7.  5
 Znak B-19 nie dotyczy:
1)
autobusów;
2)
pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
3)
pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg;
4)
pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów;
5)
pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych;
6)
pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378);
7)
pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).
§  21.  [Znak - stop]
1. 
Znak B-20 "stop" oznacza:
1)
zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
2)
obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2. 
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
3. 
Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
5. 
Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
§  22.  [Znaki zakazujące skręcania w określonym kierunku lub zawracania]
1. 
Znaki:
1)
B-21 "zakaz skręcania w lewo",
2)
B-22 "zakaz skręcania w prawo"

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

2. 
Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
4. 
Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
5. 
Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
6. 
Znak B-24 "koniec zakazu zawracania" oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
§  23.  [Znak - zakaz wyprzedzania]
1. 
Znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1)
T-23a - motocykl,
2)
T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3)
T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4)
T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5)
T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
6)
T-23f - autobus,
7)
T-23g - trolejbus,
8)
T-23h - pojazd przewożący towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2,
9)
T-23i - pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10)
T-23j - pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,

wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. 
Znak B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1)
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2)
ciągnikiem samochodowym;
3)
pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
4. 
Znak B-27 "koniec zakazu wyprzedzania" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
5. 
Znak B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
§  24.  [Znak - zakaz używania sygnałów dźwiękowych]
1. 
Znak B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
2. 
Znak B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
§  25.  [Znak - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka]
Znak B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
§  26.  [Znak - kontrola celna]
1. 
Znak B-32 "stój - kontrola celna" oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
2. 
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
§  27.  [Znak - ograniczenie prędkości]
1. 
Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1)
wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43;
2)
umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania;
3)
umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. 
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. 
Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1)
pojazdu przewożącego towary niebezpieczne;
2)
pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy;
3)
pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy;
5)
samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy.
4. 
Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
§  28.  [Znaki zakazujące postoju lub zatrzymywania się]
1. 
Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
2. 
Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
3. 
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
1)
dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;
2)
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3)
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
4. 
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
5. 
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
6. 
Znaki:
1)
B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste";
2)
B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"

oznaczają zakaz postoju pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio do tych znaków.

7. 
Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
1)
T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem;
2)
T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3)
T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
8. 
Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
§  29.  [Znak przy wjeździe do strefy ograniczonego postoju]
1. 
Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
2. 
Znak B-39 nie dotyczy:
1)
pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu;
2)
pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44;
3)
pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
4)
autobusu szkolnego.
3. 
Znak B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
§  30.  [Znak - zakaz ruchu pieszych]
Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
§  31.  [Znak przy wjeździe do strefy ograniczonej prędkości]
1. 
Znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
2. 
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
3. 
Znak B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
§  32.  [Znak odwołujący zakazy]
1. 
Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. 
Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
§  33.  [Dopuszczalność niestosowania się do znaków zakazu przez kierującego pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe lub roboty drogowe oraz przez osobę niepełnosprawną]
1. 
Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
2. 
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3.
3. 
Umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
§  34.  [Znaki zakazu w postaci znaków świetlnych]
Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do znaków zakazu.

Znaki nakazu

§  35.  [Znaki nakazujące jazdę w określonym kierunku]
1. 
Znaki:
1)
C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem",
2)
C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem",
3)
C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem",
4)
C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem",
5)
C-5 "nakaz jazdy prosto",
6)
C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo",
7)
C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo",
8)
C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo",
9)
C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku",
10)
C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku",
11)
C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku"

zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

2. 
Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
3. 
Umieszczona pod znakami C-1 do C-10 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że nakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
§  36.  [Znak - ruch okrężny]
1. 
Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
2. 
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
§  37.  [Znak wskazujący drogę dla rowerów]
1. 
Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
2. 
Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:
1)
miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40;
2)
najbliższego skrzyżowania.
3. 
Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.
§  38.  [Znak określający prędkość minimalną]
1. 
Znak C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
2. 
Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
§  39.  [Znak wskazujący drogę dla pieszych]
1. 
Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
1a. 
Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13 albo D-40.
2. 
Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
§  40.  [Znak wskazujący drogę dla pieszych i kierujących rowerami]
1. 
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.
2. 
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.
§  41.  [Znak wskazujący kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi]
Znak C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi" oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że nakazany kierunek jazdy dotyczy pojazdów przewożących tylko określone klasy lub grupy towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
§  42.  [Znak nakazujący używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych]
1. 
Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
2. 
Znak C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znaki informacyjne

§  43.  [Znak wskazujący drogę z pierwszeństwem]
1. 
Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
3. 
Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
§  44.  [Znak - droga jednokierunkowa]
1. 
Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.
3. 
Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.
§  45.  [Znak - droga bez przejazdu]
1. 
Znak D-4a "droga bez przejazdu" oznacza początek drogi bez przejazdu.
2. 
Znak D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu" oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
3. 
Umieszczona pod znakiem D-4a lub D-4b tabliczka z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego oznacza, że znak nie dotyczy roweru lub wózka rowerowego.
§  46.  [Znak określający pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni]
Znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
§  47.  [Znaki wskazujące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów]
1. 
Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
2. 
Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
3. 
Znak D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.  6
 (uchylony).
5. 
Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
§  48.  [Znaki wskazujące drogę ekspresową i autostradę]
1. 
Znak D-7 "droga ekspresowa" oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 "koniec drogi ekspresowej".
2. 
Znak D-9 "autostrada" oznacza początek lub kontynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 "koniec autostrady".
3. 
Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.
§  49.  [Znaki związane z pasem ruchu dla autobusów]
1. 
Znaki:
1)
D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów",
2)
D-12 "pas ruchu dla autobusów"

oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

2. 
Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis lub symbol pojazdu oznacza, że na pasie ruchu oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch pojazdu określonego tym napisem lub symbolem.
3. 
Znak D-13 "początek pasa ruchu powolnego" oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
4. 
Znak D-13a "początek pasa ruchu" oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
5. 
Znak D-14 "koniec pasa ruchu" oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
§  50.  [Określenie na tabliczce pod znakiem odległości do początku lub końca drogi lub pasa ruchu]
Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.
§  51.  [Znaki związane z przystankami komunikacji publicznej]
1. 
Znaki:
1)
D-15 "przystanek autobusowy",
2)
D-16 "przystanek trolejbusowy",
3)
D-17 "przystanek tramwajowy"

oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

2. 
Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
§  52.  [Znaki związane z parkingami]
1. 
Znak D-18 "parking" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.
1a. 
Umieszczony na znaku D-18 symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony na postój pojazdu, którego symbol znajduje się na znaku.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
3. 
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
4. 
Znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
5. 
Znak D-18b "parking zadaszony" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
6. 
Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
7.  7
 Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka z napisem:
1)
"EV" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych;
2)
"EV ładowanie" - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania;
3)
"CNG", "LNG", "wodór (H2)" - oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów napędza nych: sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem.
§  53.  [Znak wskazujący postój taksówek]
1.  8
 Znak D-19 "postój taksówek" oznacza miejsce na drodze przeznaczone tylko dla postoju taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych; znak D-19 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 "koniec postoju taksówek"; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje w odległości do 20 m od miejsca jego umieszczenia.
2.  9
 Znak D-20 "koniec postoju taksówek" oznacza miejsce, w którym kończy się odcinek drogi przeznaczony dla postoju taksówek.
3. 
(uchylony).
§  54.  [Inne znaki informacyjne związane z określonymi obiektami]
1. 
Znaki:
1)
D-21 "szpital",
2)
D-21a "Policja",
3)
D-22 "punkt opatrunkowy",
4)
D-23 "stacja paliwowa",
5)
D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów",
5a) 10
 D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych
5b) 11
 D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych",
6)
D-24 "telefon",
7)
D-25 "poczta",
8)
D-26 "stacja obsługi technicznej",
9)
D-26a "wulkanizacja",
10)
D-26b "myjnia",
11)
D-26c "toaleta publiczna",
12)
D-26d "natrysk",
13)
D-27 "bufet lub kawiarnia",
14)
D-28 "restauracja",
15)
D-29 "hotel (motel)",
16)
D-30 "obozowisko (kemping)",
17)
D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep",
18)
D-32 "pole biwakowe",
19)
D-33 "schronisko młodzieżowe",
20)
D-34 "punkt informacji turystycznej"

informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

2.  12
 Umieszczony w dolnej części znaku D-23 lub D-23b napis: "LPG", "CNG", "LNG", "wodór (H2)" informuje o punkcie tankowania gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wodoru do napędu pojazdów.
3. 
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. 
Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
5. 
Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
6.  13
 Znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna" informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
7.  14
 Umieszczona pod znakiem D-34b tabliczka z odpowiednim symbolem ze znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek informuje o kolejnej lokalizacji stacji paliwowej lub punktu ładowania.
§  55.  [Znaki informujące o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią]
Znaki:
1)
D-35 "przejście podziemne dla pieszych",
2)
D-35a "schody ruchome w dół",
3)
D-36 "przejście nadziemne dla pieszych",
4)
D-36a "schody ruchome w górę"

informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

§  56.  [Znak wskazujący tunel]
1. 
Znak D-37 "tunel" oznacza wjazd do tunelu. Wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 "koniec tunelu".
2. 
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu - w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b.
3. 
W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 m tabliczką T-1b.
4.  15
 Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu.
§  57.  [Znak informujący o dopuszczalnych prędkościach na terytorium RP]
1. 
Znak D-39 "dopuszczalne prędkości" informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
§  57a.  [Znak informujący o opłatach drogowych]
Znak D-39a "opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  58.  [Znaki wskazujące strefę zamieszkania, obszar zabudowany, strefę płatnego parkowania, drogę wewnętrzną]
1. 
Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
2. 
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
3. 
Znak D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
4. 
Znak D-44 "strefa płatnego parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 "koniec strefy płatnego parkowania" oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
5. 
Znak D-46 "droga wewnętrzna" oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej" oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
§  59.  [Znak uprzedzający o zmianie pierwszeństwa]
Znak D-48 "zmiana pierwszeństwa" uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
§  60.  [Znak uprzedzający o miejscu poboru opłaty za przejazd]
Znak D-49 "pobór opłat" uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
§  60a.  [Znak informujący o zatoce przeznaczonej na awaryjne zatrzymanie pojazdu]
1.  16
 Znak D-50 "zatoka" oznacza miejsce na drodze przeznaczone na zatrzymanie albo postój pojazdu w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
§  60b.  [Znak uprzedzający o automatycznej kontroli prędkości]
1. 
Znak D-51 "automatyczna kontrola prędkości" uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
2. 
Znak D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
3. 
Znak D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości" informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
§  60c.  [Znak oznaczający wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu]
Znak D-52 "strefa ruchu" oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" oznacza wyjazd ze strefy ruchu.
§  60d.  [Znak oznaczający wjazd do strefy czystego transportu]
Znak D-54 "strefa czystego transportu" oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D-55 "koniec strefy czystego transportu" oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
§  61.  [Dopuszczalność umieszczenia określonych znaków informacyjnych w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
Znaki określone w § 52-54, § 58 ust. 1 i 5 oraz § 60b mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki kierunku i miejscowości

§  62.  [Znaki - tablice przeddrogowskazowe]
1. 
Znak E-1 "tablica przeddrogowskazowa" uprzedza o skrzyżowaniu.
2. 
Znak E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie" uprzedza o wyjeździe z autostrady.
3. 
Znak E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę" uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
4. 
Umieszczone na znakach, o których mowa w ust. 1-3, wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
§  63.  [Znaki wskazujące kierunki do miejscowości lub dzielnic miast, obiektów komunikacyjnych, turystycznych lub wypoczynkowych]
1. 
Znaki:
1)
E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni",
2)
E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią",
3)
E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie",
4)
E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie",
5)
E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę",
6)
E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę",
7)
E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi",
8)
E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość",
9)
E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta"

wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

2. 
Znaki:
1)
E-6 "drogowskaz do lotniska",
2)
E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej",
3)
E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego",
4)
E-6c "drogowskaz do przystani promowej"

wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać ponadto dworzec morski.

3. 
Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
4. 
Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.
5. 
Znaki:
1)
E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi",
2)
E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego",
3)
E-9 "drogowskaz do muzeum",
4)
E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury",
5)
E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody",
6)
E-12 "drogowskaz do punktu widokowego",
7)
E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego"

wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

6.  17
 Umieszczony na znaku E-9, E-10 lub E-11 symbol światowego dziedzictwa UNESCO wskazuje, że obiekty turystyczne znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
§  64.  [Znaki wskazujące kierunek i odległość do miejscowości]
1. 
Znak E-13 "tablica kierunkowa" wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
2. 
Znaki E-14 "tablica szlaku drogowego", E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie" wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
§  65.  18 [Znaki wskazujące numer i rodzaj drogi]
1. 
Znaki:
1)
Ε-15a "numer drogi krajowej",
2)
Ε-15b "numer drogi wojewódzkiej",
3)
Ε-15c "numer autostrady",
4)
Ε-15d "numer drogi ekspresowej",
5)
E-16 "numer szlaku międzynarodowego" wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
2.
Umieszczona pod znakiem Ĺ-15a, E-15c, Ĺ-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.
§  66.  [Znaki związane z wjazdem lub wyjazdem z miejscowości, wskazujące obwodnicę, wyjazd z autostrady lub osiedle]
1. 
Znak E-17a "miejscowość" oznacza wjazd do miejscowości.
2. 
Znak E-18a "koniec miejscowości" oznacza wyjazd z miejscowości.
3. 
Znak E-19a "obwodnica" wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
4. 
Znak E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie" informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
5. 
Znak E-21 "dzielnica (osiedle)" informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
§  67.  [Znaki związane z samochodowym szlakiem turystycznym lub informujące o obiektach turystycznych]
1. 
Znak E-22a "samochodowy szlak turystyczny" wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.
2. 
Znak E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
3. 
Znak E-22c "informacja o obiektach turystycznych" informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
4.  19
 Umieszczony na znaku E-22b lub E-22c symbol światowego dziedzictwa UNESCO wskazuje, że obiekty turystyczne znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
§  68.  [Dopuszczalność umieszczenia określonych znaków kierunku i miejscowości w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
Znaki określone w § 63, § 64 ust. 1, § 66 ust. 2 i 3 oraz § 67 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki uzupełniające

§  69.  [Znaki związane z granicami państwa lub obszaru administracyjnego; znak podający nazwę rzeki lub innego cieku wodnego]
1. 
Znak F-1 "przejście graniczne" informuje o czynnym przejściu granicznym.
2. 
Znak F-2 "przekraczanie granicy zabronione" informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
2a. 
Znak F-2a "granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Znak F-3 "granica obszaru administracyjnego" z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
4. 
Znak F-4 "nazwa rzeki" podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
§  70.  [Znaki uprzedzające o niebezpieczeństwie lub zakazie]
1. 
Znak F-5 "uprzedzenie o zakazie" uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
2. 
Znak F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem" uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
§  71.  [Znak wskazujący sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo; znaki związane z objazdem]
1. 
Znak F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo" wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
2. 
Znak F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi" wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
3. 
Znak F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
§  72.  [Znaki wskazujące kierunki na pasach ruchu]
1. 
Umieszczony obok jezdni znak F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2. 
Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 "kierunki na pasie ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
3. 
Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
§  73.  [Znaki wskazujące przejazd tranzytowy]
Znaki:
1)
F-12 "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem",
2)
F-13 "przejazd tranzytowy"

wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.

§  74.  20 [Znaki - tablice wskaźnikowe na drogach ekspresowych lub autostradach]
1. 
Znaki:
1)
F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

2. 
Znaki:
1)
F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania).

§  75.  [Znaki - niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu, koniec wewnętrznego pasa ruchu, przeciwny kierunek dla określonych pojazdów, pas ruchu dla określonych pojazdów]
1. 
Znak F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu" wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
2. 
Znaki:
1)
F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej",
2)
F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej"

uprzedzają o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

3. 
Znak F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów" wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
4. 
Znak F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
§  76.  [Znak wskazujący drogę lub jej część przeznaczoną dla określonych pojazdów]
Znak F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów" wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
§  77.  [Znak kierujący ruch na sąsiednią jezdnię; znak wskazujący ograniczenia na pasie ruchu]
1. 
Znak F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię" wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
2. 
Znak F-22 "ograniczenia na pasie ruchu" wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Rozdział  3

Dodatkowe znaki pionowe

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
§  78.  [Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi]
1. 
Znaki:
1)
G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
2)
G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
3)
G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni",
4)
G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
5)
G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
6)
G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni"

informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

2. 
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.
3. 
Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
4. 
Znak G-2 "sieć pod napięciem" oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.
5. 
Znaki:
1)
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
2)
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym"

wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

§  79.  [Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami]
1. 
Znak AT-1 "sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.
2. 
Znak AT-2 "sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
3. 
Znak AT-3 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
4. 
Znak AT-4 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
5. 
Znak AT-5 "ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
§  80.  [Miejsce umieszczenia dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami; obowiązek zachowania szczególnej ostrożności]
Znaki, o których mowa w § 79:
1)
są umieszczane po prawej stronie toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku ruchu albo między torami na słupach sieci trakcyjnej - w odległości od 50 m do 200 m od miejsca niebezpiecznego,
2)
zobowiązują kierujących tramwajami jadących torem, przy którym są umieszczone, do zachowania szczególnej ostrożności.
§  81.  [Znak zakazujący przekraczania określonej prędkości przez kierującego tramwajem; znaki związane ze zwrotnicami]
1. 
Znak BT-1 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.
2. 
Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 "koniec ograniczenia prędkości".
3. 
Znak BT-3 "blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
4. 
Znak BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
§  82.  [Miejsce umieszczenia dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami]
Znaki, o których mowa w § 81, są umieszczane nad torem lub po prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

§  83.  [Znaki związane ze szlakami rowerowymi]
1. 
Znaki:
1)
R-1 "szlak rowerowy lokalny",
2)
R-1a "początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego",
3)
R-1b "zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego"

oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego lokalnego.

2. 
(uchylony).
3. 
Znak R-3 "tablica szlaku rowerowego lokalnego" wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
4. 
Znak R-4 "informacja o szlaku rowerowym" wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
5. 
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
6. 
Znaki:
1)
R-4a "informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego",
2)
R-4b "zmiana kierunku szlaku rowerowego",
3)
R-4c "drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego",
4)
R-4d "drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość",
5)
R-4e "tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego"

wskazują przebieg i kierunek szlaku rowerowego.

7. 
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
8. 
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.

Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

§  84.  [Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi]
1. 
Znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi są:
1)
znak W-1 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym";
2)
znak W-2 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym";
3)
znak W-3 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych";
4)
znak W-4 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych";
5)
znak W-5 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych";
6)
znak W-6 "szerokość mostu lub środka przeprawowego";
7)
znak W-7 "wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu".
2. 
Znaczenie znaków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Rozdział  4

Znaki drogowe poziome

§  85.  [Rodzaje i barwa znaków drogowych poziomych]
1. 
Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. 
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. 
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. 
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  86.  [Znaki poziome - linie]
1. 
Znak P-1 "linia pojedyncza przerywana", w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
2. 
Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
1)
ruchu powolnego;
2)
zanikającym albo
3)
przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
3. 
Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
4. 
Znak P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
5. 
Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
6. 
Znak P-5 "linia podwójna przerywana", znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
7. 
Znak P-6 "linia ostrzegawcza", w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
8. 
Umieszczone przy krawędzi jezdni znaki:
1)
P-7a "linia krawędziowa przerywana",
2)
P-7b "linia krawędziowa ciągła"

wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

§  87.  [Znaki poziome - strzałki kierunkowe]
1. 
Znaki:
1)
P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)
P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)
P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2. 
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
2a. 
Znaki określone w ust. 1 umieszczone na pasie ruchu poprzedzone symbolem lub napisem, o których mowa w § 91 ust. 1 i 2, oznaczają kierunek ruchu pojazdu wskazanego tym symbolem lub napisem.
3. 
Znak P-9 "strzałka naprowadzająca" oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
§  88.  [Znaki poziome - przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów]
1. 
Znak P-10 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
2. 
Znak P-11 "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
§  89.  [Linie zatrzymania, trójkąt podporządkowania, napis stop]
1. 
Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
2. 
Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
3. 
Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu:
1)
na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych;
2)
przed przejściem dla pieszych;
3)
przed przystankami tramwajowymi bez wysepek;
4)
przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi;
5)
przed przejazdem dla rowerzystów;
6)
przed śluzą dla rowerów;
7)
przed sygnałem świetlnym.
3a. 
Obowiązek zatrzymania pojazdu w miejscu, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów.
4. 
Znaki P-15 "trójkąt podporządkowania" i P-16 "napis stop" potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.
§  90.  [Znaki poziome wyznaczające miejsca przystanku i miejsca postoju pojazdów]
1. 
Znak P-17 "linia przystankowa" wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
2. 
Znak P-18 "stanowisko postojowe" wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
3. 
Znak P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
4. 
Znak P-20 "koperta" wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
5. 
Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
6.  21
 Umieszczony wewnątrz znaku P-18 lub P-20 napis: "EV", "CNG", "LNG", "H2" oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do postoju pojazdów elektrycznych (EV), napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2).
§  91.  [Znaki poziome wyznaczające buspas lub drogę dla rowerów]
1. 
Znak P-22 "BUS" oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. 
Znak P-23 "rower" oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
2a. 
Po części drogi oznaczonej znakiem P-23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość.
3. 
Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust. 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
§  92.  [Znak poziomy wyznaczające stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej]
Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.
§  93.  [Znak poziomy wskazujący próg zwalniający]
Znak P-25 "próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
§  93a.  [Znak poziomy oznaczający drogę dla pieszych]
Znak P-26 "piesi" oznacza drogę dla pieszych; znak P-26 umieszczony łącznie ze znakiem P-23 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.
§  93b.  [Znak poziomy wskazujący kierunek i tor ruchu roweru]
Znak P-27 "kierunek i tor ruchu roweru" wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.
§  94.  [Stosowanie znaków poziomych do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy]
Przepisy § 85-87, 89 i 90 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Rozdział  5

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§  95.  [Sygnalizator podstawowy]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
3)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator;
4)
sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
2. 
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
3. 
Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.
4. 
Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.
§  95a.  [Sygnalizator podstawowy dotyczący kierujących rowerem]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi.
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator S-1a.
§  96.  [Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt]
1. 
Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. 
Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
§  97.  [Sygnalizator kierunkowy]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3. 
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
4. 
Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
§  97a.  [Sygnalizator kierunkowy dotyczący kierujących rowerem]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi, jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. 
Przepisy § 95 ust. 1 i 2 oraz § 97 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3a.
§  98.  [Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu, pieszych lub rowerzystów; sygnał świetlny oznaczający nakaz opuszczenia pasa ruchu]
1. 
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
2)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
2. 
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście;
2)
sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
3. 
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
1)
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd;
2)
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
4. 
Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.
5. 
Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
6. 
Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
§  99.  [Reguły zatrzymania pojazdu wynikającego z nadawanego sygnału]
1. 
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
2. 
Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
§  100.  [Stosowanie sygnałów świetlnych do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy]
Sygnały świetlne, o których mowa w § 95-97 i § 98 ust. 1, 4 i 5, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
§  101.  [Sygnał świetlny określający zalecaną prędkość pojazdów]
Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

§  102.  [Sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami]
1. 
Sygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, poruszającymi się po wydzielonych dla nich pasach ruchu, są barwy białej.
2. 
Sygnały świetlne, o których mowa w ust. 1, nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie dwóch kropek - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.
3. 
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
4. 
Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.
§  103.  [Barwa sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami]
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.
§  104.  [Sygnalizator z sygnałami dla tramwajów]
1. 
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie kreski pionowej migający - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator.
2. 
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
§  105.  [Stosowanie do kierujących tramwajami sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami]
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB, o którym mowa w § 102 ust. 2 i 3, bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.
§  106.  [Sygnalizator kierunkowy dla tramwajów]
1. 
Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:
1)
STT-1 - zakaz wjazdu za sygnalizator;
2) 22
 STT-2 - zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w dolnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka - w prawo.
3. 
Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.
4. 
Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.
§  107.  [Stosowanie do kierujących tramwajami reguł zatrzymania pojazdu wynikającego z nadawanego sygnału]
Przepis § 95 ust. 4 i § 99 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami.

Rozdział  6

Sygnały dawane przez uprawnione osoby

§  108.  [Sposób dawania sygnałów przez kierującego ruchem]
1. 
Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk.
2. 
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.
3. 
Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię.
4. 
Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.
5. 
Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
§  109.  [Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania pojazdu]
1. 
Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania pojazdu jest dawany:
1)
w warunkach dostatecznej widoczności - tarczą do zatrzymywania pojazdów;
2)
w warunkach niedostatecznej widoczności - tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym.
2. 
Tarcza do zatrzymywania pojazdów, o której mowa w ust. 1, ma kształt czerwonego koła z białym obrzeżem.
3. 
Umundurowany policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierz Żandarmerii Wojskowej i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką.
4. 
Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię dają sygnał do zatrzymania pojazdu przez uniesienie w górę kwadratowej tarczy barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem.
§  110.  [Tablica ze znakiem stop na autobusie szkolnym]
Tablica barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie szkolnym, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo przy której zatrzymał się autobus.
§  111.  [Sygnały dźwiękowe]
1. 
Sygnał dźwiękowy dawany przez osobę kierującą ruchem lub uprawnioną do jego kontroli jest sygnałem ostrzegającym uczestników ruchu lub zwracającym uwagę na inne sygnały albo polecenia.
2. 
Jadący pojazdem samochodowym policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej może, w zakresie swoich ustawowych uprawnień, dawać kierującemu pojazdem polecenia do:
1)
określonego zachowania - za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych;
2)
zatrzymania - w przypadku jazdy za kierującym, do którego jest skierowane polecenie - przez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.
3. 
Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do policjanta lub żołnierza Żandarmerii Wojskowej poruszającego się statkiem powietrznym.
§  112.  [Stosowanie sygnałów dawanych przez uprawnione osoby do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy]
Przepisy § 108-111 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Rozdział  7

Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

§  113.  [Sygnały dźwiękowe na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych; urządzenia wibracyjne na sygnalizatorze]
1. 
Sygnał dźwiękowy nadawany w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym ostrzega o zbliżaniu się pociągu lub innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór (półzapór).
2. 
Sygnały dźwiękowe nadawane w postaci brzęczyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi informują osoby o upośledzonym wzroku, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.
3. 
Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby o upośledzonym wzroku i słuchu, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.

Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  114. 
1. 
Do dnia 31 grudnia 2005 r.:
1)
tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości ma takie samo znaczenie, jak znak D-42; przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
2)
tablica, o której mowa w pkt 1, przekreślona ukośnie czerwoną linią, ma takie samo znaczenie, jak znak D-43;
3)
znak A-30 z tabliczką zawierającą symbol umieszczony na znaku A-31 ma takie samo znaczenie, jak znak A-31;
4)
znak A-30 z tabliczką zawierającą symbol umieszczony na znaku A-32 ma takie samo znaczenie, jak znak A-32;
5)
umieszczona przed przejazdem kolejowym tablica z białym tłem, na której umieszczono symbol czaszki i napis "Baczność! Nie dotykać przewodów", ma takie samo znaczenie, jak znak G-2.
2. 
Do dnia 31 grudnia 2012 r. znaki z niebieską obwódką zawierające czarne symbole umieszczone na znakach E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12 i E-12a mają takie samo znaczenie, jak odpowiednio znaki E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-12a.
§  115. 
1. 
Traci moc rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 622 oraz z 2000 r. poz. 850).
2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 23  

SPIS WZORÓW ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH

ZNAKI DROGOWE PIONOWE

Znaki ostrzegawcze

1)
A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo";
2)
A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo";
3)
A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo";
4)
A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo";
5)
A-5 "skrzyżowanie dróg";
6)
A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach";
7)
A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie";
8)
A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie";
9)
A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony";
10)
A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony";
11)
A-7 "ustąp pierwszeństwa";
12)
A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym";
13)
A-9 "przejazd kolejowy z zaporami";
14)
A-10 "przejazd kolejowy bez zapór";
15)
A-11 "nierówna droga";
16)
A-11a "próg zwalniający";
17)
A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne";
18)
A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne";
19)
A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne";
20)
A-13 "ruchomy most";
21)
A-14 "roboty na drodze";
22)
A-15 "śliska jezdnia";
23)
A-16 "przejście dla pieszych";
24)
A-17 "dzieci";
25)
A-18a "zwierzęta gospodarskie";
26)
A-18b "zwierzęta dzikie";
27)
A-19 "boczny wiatr";
28)
A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym";
29)
A-21 "tramwaj";
30)
A-22 "niebezpieczny zjazd";
31)
A-23 "stromy podjazd";
32)
A-24 "rowerzyści";
33)
A-25 "spadające odłamki skalne";
34)
A-26 "lotnisko";
35)
A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki";
36)
A-28 "sypki żwir";
37)
A-29 "sygnały świetlne";
38)
A-30 "inne niebezpieczeństwo";
39)
A-31 "niebezpieczne pobocze";
40)
A-32 "oszronienie jezdni";
41)
A-33 "zator drogowy";
42)
A-34 "wypadek drogowy".

Znaki zakazu

1)
B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach";
2)
B-2 "zakaz wjazdu";
3)
B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych";
4)
B-3a "zakaz wjazdu autobusów";
5)
B-4 "zakaz wjazdu motocykli";
6)
B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych";
7)
B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych";
8)
B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą";
9)
B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych";
10)
B-9 "zakaz wjazdu rowerów";
11)
B-10 "zakaz wjazdu motorowerów";
12)
B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych";
13)
B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych";
14)
B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi";
15)
B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi";
16)
B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę";
17)
B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m";
18)
B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m";
19)
B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m";
20)
B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t";
21)
B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ..... t";
22)
B-20 "stop";
23)
B-21 "zakaz skręcania w lewo";
24)
B-22 "zakaz skręcania w prawo";
25)
B-23 "zakaz zawracania";
26)
B-24 "koniec zakazu zawracania";
27)
B-25 "zakaz wyprzedzania";
28)
B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe";
29)
B-27 "koniec zakazu wyprzedzania";
30)
B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe";
31)
B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych";
32)
B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych";
33)
B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka";
34)
B-32 "stój - kontrola celna";
35)
B-33 "ograniczenie prędkości";
36)
B-34 "koniec ograniczenia prędkości";
37)
B-35 "zakaz postoju";
38)
B-36 "zakaz zatrzymywania się";
39)
B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste";
40)
B-38 "zakaz postoju w dni parzyste";
41)
B-39 "strefa ograniczonego postoju";
42)
B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju";
43)
B-41 "zakaz ruchu pieszych";
44)
B-42 "koniec zakazów";
45)
B-43 "strefa ograniczonej prędkości";
46)
B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości".

Znaki nakazu

1)
C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem";
2)
C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem";
3)
C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem";
4)
C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem";
5)
C-5 "nakaz jazdy prosto";
6)
C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo";
7)
C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo";
8)
C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo";
9)
C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku";
10)
C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku";
11)
C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku";
12)
C-12 "ruch okrężny";
13)
C-13 "droga dla rowerów";
14)
C-13a "koniec drogi dla rowerów";
15)
C-14 "prędkość minimalna";
16)
C-15 "koniec minimalnej prędkości";
17)
C-16 "droga dla pieszych";
18)
C-16a "koniec drogi dla pieszych";
19)
C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi;
20)
C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych";
21)
C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych".

Znaki informacyjne

1)
D-1 "droga z pierwszeństwem";
2)
D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem";
3)
D-3 "droga jednokierunkowa";
4)
D-4a "droga bez przejazdu";
5)
D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu";
6)
D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni";
7)
D-6 "przejście dla pieszych";
8)
D-6a "przejazd dla rowerzystów";
9)
D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów";
10)
D-7 "droga ekspresowa";
11)
D-8 "koniec drogi ekspresowej";
12)
D-9 "autostrada";
13)
D-10 "koniec autostrady";
14)
D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów";
15)
D-12 "pas ruchu dla autobusów";
16)
D-13 "początek pasa ruchu powolnego";
17)
D-13a "początek pasa ruchu";
18)
D-14 "koniec pasa ruchu";
19)
D-15 "przystanek autobusowy";
20)
D-16 "przystanek trolejbusowy";
21)
D-17 "przystanek tramwajowy";
22)
D-18 "parking";
23)
D-18a "parking - miejsce zastrzeżone";
24)
D-18b "parking zadaszony";
25)
D-19 "postój taksówek";
26)
D-20 "koniec postoju taksówek";
27)
D-21 "szpital";
28)
D-21a "Policja";
29)
D-22 "punkt opatrunkowy";
30)
D-23 "stacja paliwowa";
31)
D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów";
31a)
D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych";
31b)
D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych";
32)
D-24 "telefon";
33)
D-25 "poczta";
34)
D-26 "stacja obsługi technicznej";
35)
D-26a "wulkanizacja";
36)
D-26b "myjnia";
37)
D-26c "toaleta publiczna";
38)
D-26d "natrysk";
39)
D-27 "bufet lub kawiarnia";
40)
D-28 "restauracja";
41)
D-29 "hotel (motel)";
42)
D-30 "obozowisko (kemping)";
43)
D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep";
44)
D-32 "pole biwakowe";
45)
D-33 "schronisko młodzieżowe";
46)
D-34 "punkt informacji turystycznej";
47)
D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym";
47a)
D-34b "zbiorcza tablica informacyjna";
48)
D-35 "przejście podziemne dla pieszych";
49)
D-35a "schody ruchome w dół";
50)
D-36 "przejście nadziemne dla pieszych";
51)
D-36a "schody ruchome w górę";
52)
D-37 "tunel";
53)
D-38 "koniec tunelu";
54)
D-39 "dopuszczalne prędkości";
54a)
D-39a "opłaty drogowe";
55)
D-40 "strefa zamieszkania";
56)
D-41 "koniec strefy zamieszkania";
57)
D-42 "obszar zabudowany";
58)
D-43 "koniec obszaru zabudowanego";
59)
D-44 "strefa płatnego parkowania lub śródmiejska strefa płatnego parkowania";
60)
D-45 "koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania";
61)
D-46 "droga wewnętrzna";
62)
D-47 "koniec drogi wewnętrznej";
63)
D-48 "zmiana pierwszeństwa";
64)
D-49 "pobór opłat";
65)
D-50 "zatoka";
66)
D-51 "automatyczna kontrola prędkości;
66a)
D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości
66b)
D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości";
67)
D-52 "strefa ruchu";
68)
D-53 "koniec strefy ruchu";
69)
D-54 "strefa czystego transportu";
70)
D-55 "koniec strefy czystego transportu".

Znaki kierunku i miejscowości

1)
E-1 "tablica przeddrogowskazowa";
2)
E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie";
3)
E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę";
4)
E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni";
5)
E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią";
6)
E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie";
7)
E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie";
8)
E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę";
9)
E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę";
10)
E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi";
11)
E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość";
12)
E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta";
13)
E-6 "drogowskaz do lotniska";
14)
E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej";
15)
E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego";
16)
E-6c "drogowskaz do przystani promowej";
17)
E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi";
18)
E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego";
19)
E-9 "drogowskaz do muzeum";
20)
E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury";
21)
E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody";
22)
E-12 "drogowskaz do punktu widokowego";
23)
E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego";
24)
E-13 "tablica kierunkowa";
25)
E-14 "tablica szlaku drogowego";
26)
E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie";
27)
Ε-15a "numer drogi krajowej";
28)
Ε-15b "numer drogi wojewódzkiej";
29)
E-15c "numer autostrady";
30)
E-15d "numer drogi ekspresowej";
31)
(skreślony);
31a)
(skreślony);
31b)
(skreślony);
31c)
(skreślony);
32)
E-16 "numer szlaku międzynarodowego";
33)
E-17a "miejscowość";
34)
E-18a "koniec miejscowości";
35)
E-19a "obwodnica";
36)
E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie";
37)
E-21 "dzielnica (osiedle)";
38)
E-22a "samochodowy szlak turystyczny";
39)
E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym";
40)
E-22c "informacja o obiektach turystycznych".

Znaki uzupełniające

1)
F-1 "przejście graniczne";
2)
F-2 "przekraczanie granicy zabronione";
2a)
F-2a "granica państwa";
3)
F-3 "granica obszaru administracyjnego";
4)
F-4 "nazwa rzeki";
5)
F-5 "uprzedzenie o zakazie";
6)
F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem";
7)
F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo";
8)
F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi";
9)
F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej";
10)
F-10 "kierunki na pasach ruchu";
11)
F-11 "kierunki na pasie ruchu";
12)
F-12 "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem";
13)
F-13 "przejazd tranzytowy";
14)
F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania";
15)
F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania";
16)
F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania";
16a)
F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania";
16b)
F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania";
16c)
F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania";
17)
F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu";
18)
F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej";
19)
F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej";
20)
F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów";
21)
F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów";
22)
F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów";
23)
F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię";
24)
F-22 "ograniczenia na pasie ruchu".

Tabliczki do znaków drogowych

1)
T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego;
2)
T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego do początku (końca) drogi, odcinka drogi, pasa ruchu lub obiektu;
2a)
T-1b tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu;
3)
T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo;
4)
T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo;
5)
T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój;
6)
T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów;
7)
T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej;
8)
T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem);
9)
T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem);
10)
T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej);
11)
T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej);
12)
T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe;
13)
T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe;
14)
T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi;
15)
T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze;
16)
T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową;
17)
T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni;
18)
T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein;
19)
T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce;
20)
T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu;
21)
T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;
22)
T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa;
23)
T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce;
24)
T-19 tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych;
25)
T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje;
26)
T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje;
27)
(uchylony);
28)
T-23a tabliczka wskazująca motocykle;
29)
T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe;
30)
T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne;
31)
T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą;
32)
T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową;
33)
T-23f tabliczka wskazująca autobusy;
34)
T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy;
35)
T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi;
36)
T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi;
37)
T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę;
38)
T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
39)
T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania;
40)
T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania;
41)
T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania;
42)
T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu;
43)
T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci;
44)
T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata;
45)
T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy;
46)
T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni;
47)
T-31 tabliczka wskazująca kategorię tunelu;
48)
T-32 tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu;
49)
T-33 tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy;
50)
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.

DODATKOWE ZNAKI PIONOWE

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

1)
G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni";
2)
G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni";
3)
G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni";
4)
G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni";
5)
G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni";
6)
G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni";
7)
G-2 "sieć pod napięciem";
8)
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym";
9)
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym".

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

1)
AT-1 "sygnalizacja świetlna";
2)
AT-2 "sygnalizacja świetlna wzbudzana";
3)
AT-3 "niebezpieczny zjazd";
4)
AT-4 "stromy podjazd";
5)
AT-5 "ruch kolizyjny";
6)
BT-1 "ograniczenie prędkości";
7)
BT-2 "koniec ograniczenia prędkości";
8)
BT-3 "blokada zwrotnicy";
9)
BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie".

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

1)
R-1 "szlak rowerowy lokalny";
2)
R-1a "początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego";
3)
R-1b "zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego";
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
R-3 "tablica szlaku rowerowego lokalnego";
7)
R-4 "informacja o szlaku rowerowym";
8)
R-4a "informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego";
9)
R-4b "zmiana kierunku szlaku rowerowego";
10)
R-4c "drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego";
11)
R-4d "drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość";
12)
R-4e "tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego".

Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

1)
W-1 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym";
2)
W-2 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym";
3)
W-3 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych";
4)
W-4 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych";
5)
W-5 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych";
6)
W-6 "szerokość mostu lub środka przeprawowego";
7)
W-7 "wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu".

ZNAKI DROGOWE POZIOME

1)
P-1 "linia pojedyncza przerywana";
2)
P-2 "linia pojedyncza ciągła";
3)
P-3 "linia jednostronnie przekraczalna";
4)
P-4 "linia podwójna ciągła";
5)
P-5 "linia podwójna przerywana";
6)
P-6 "linia ostrzegawcza";
7)
P-7a "linia krawędziowa przerywana";
8)
P-7b "linia krawędziowa ciągła";
9)
P-8a "strzałka kierunkowa na wprost";
10)
P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania";
11)
P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania";
12)
P-9 "strzałka naprowadzająca";
13)
P-10 "przejście dla pieszych";
14)
P-11 "przejazd dla rowerzystów";
15)
P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop";
16)
P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów";
17)
P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów";
18)
P-15 "trójkąt podporządkowania";
19)
P-16 "napis stop";
20)
P-17 "linia przystankowa";
21)
P-18 "stanowisko postojowe";
22)
P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy";
23)
P-20 "koperta";
24)
P-21 "powierzchnia wyłączona";
25)
P-22 "BUS";
26)
P-23 "rower";
27)
P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej";
28)
P-25 "próg zwalniający";
29)
P-26 "piesi";
30)
P-27 "kierunek i tor ruchu roweru".

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

1)
S-1 sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem;
1a)
S-1a sygnalizator z sygnałami dla kierujących rowerem;
2)
S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką;
3)
S-3 sygnalizator kierunkowy;
3a)
S-3a sygnalizator kierunkowy z sygnałami dla kierujących rowerem;
4)
S-4 sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu;
5)
S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych;
6)
S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów;
7)
S-7 sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu.

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

1)
SB sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami,
2)
ST sygnalizator z sygnałami dla tramwajów,
3)
STK sygnalizator kierunkowy dla tramwajów,
4)
STT-1 sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator,
5)
STT-2 sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku.

ZNAKI DROGOWE PIONOWE

Znaki ostrzegawcze

grafika

Znaki zakazu

grafika

Znaki nakazu

grafika

Znaki informacyjne

grafika

wzór

D-51a

wzór

D-51b

wzór

D-23b

wzór

D-23c

wzór

D-34b

Znaki kierunku i miejscowości

grafika

Znaki uzupełniające

grafika

wzór

F-14d

wzór

F-14e

wzór

F-14f

Tabliczki do znaków drogowych

grafika

DODATKOWE ZNAKI PIONOWE

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

grafika

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

grafika

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

grafika

Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

grafika

ZNAKI DROGOWE POZIOME

grafika

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych

grafika

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.1540).
3 § 20 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
4 § 20 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
5 § 20 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
6 § 47 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
7 § 52 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
8 § 53 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
9 § 53 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
10 § 54 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
11 § 54 ust. 1 pkt 5b dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
12 § 54 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
13 § 54 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
14 § 54 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
15 § 56 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
16 § 60a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
17 § 63 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
18 § 65 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
19 § 67 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r.
20 § 74 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
21 § 90 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
22 § 106 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.
23 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U.2022.2372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.