W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego?

W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego? 1 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zgodnie z przepisami, okresowe badanie techniczne samochodu osobowego należy przeprowadzać przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego. Po tym okresie, kolejne badanie należy przeprowadzić przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania. Istnieje jednak kilka wyjątków od tego obowiązku, takich jak pojazdy przewożące towary niebezpieczne, taksówki, pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, pojazdy zasilane gazem, pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy używane do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

Zgodnie z przepisami, okresowe badanie techniczne samochodu osobowego należy przeprowadzać przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Pojazdy muszą być badane przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, później przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia poprzedniego badania technicznego, a także przed upływem kolejnego roku od dnia poprzedniego badania. Dotyczy to większości pojazdów osobowych, z wyjątkiem tych, które przewożą towary niebezpieczne, taksówek, pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów używanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które muszą być badane co roku.

  Art. 81. [Rodzaje badań technicznych. Zakres obowiązku. Terminy przeprowadzenia badań]

  1. (art81ust1) Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

  2. (art81ust2) Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

  3. (art81ust3) Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. (art81ust4) Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

  1) (art81ust4pkt1) nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

  2) (art81ust4pkt2) zarejestrowany pojazd:

  a) (art81ust4pkt2lita) na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub

  b) (art81ust4pkt2litb) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

  5. (art81ust5) Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6-10.

  6. (art81ust6) Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

  7. (art81ust7) Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

  8. (art81ust8) Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

  9. (art81ust9) Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

  10. (art81ust10) Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

  11. (art81ust11) Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

  1) (art81ust11pkt1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:

  a) (art81ust11pkt1lita) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

  b) (art81ust11pkt1litb) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  2) (art81ust11pkt2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:

  a) (art81ust11pkt2lita) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,

  b) (art81ust11pkt2litb) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska;

  2a) (art81ust11pkt2a) skierowany przez starostę po otrzymaniu:

  a) (art81ust11pkt2alita) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  b) (art81ust11pkt2alitb) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 iN3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

  3) (art81ust11pkt3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

  4) (art81ust11pkt4) który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

  5) (art81ust11pkt5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;

  6) (art81ust11pkt6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  7) (art81ust11pkt7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

  8) (art81ust11pkt8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;

  9) (art81ust11pkt9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego;

  10) (art81ust11pkt10) wyposażony w blokadę alkoholową.

  11a. (art81ust11a) Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  12. (art81ust12) Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

  12a. (art81ust12a) Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

  13. (art81ust13) W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

  14. (art81ust14) Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5-10.

  15. (art81ust15) Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.

  16. (art81ust16) Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.

Art. 81 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Generalnie to co roku. Ale czasami możesz mieć inny termin. Np. samochód z salonu może mieć pierwsze badanie techniczne za 3 lata.

  1. ustawa108 art81 art81ust6

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Źródło pytania: Art. 81 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Podstawa prawna: art81ust6[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6413
Treść pytaniaW jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego?
Odpowiedź A:Zawsze co 3 lata.
Odpowiedź B: Zawsze co 2 lata.
Odpowiedź C:Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź c
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2C204.png
Wartość punktowa:1

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego?

Wersja angielska:

When should you conduct a periodic technical check-up of a passenger car?

Wersja niemiecka:

Wann sind die periodischen Hauptuntersuchungen eines Pkw durchzuführen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.