Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? 1 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego.

O złym stanie technicznym samochodu osobowego może świadczyć emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin. Jest to oznaka nieprawidłowego spalania paliwa lub problemów z układem wydechowym. Natomiast emisja bezbarwnych spalin nie świadczy o złym stanie technicznym samochodu, to normalne zjawisko. Dodatkowo, zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika również może wskazywać na problemy techniczne.

W przypadku samochodu osobowego, emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin może świadczyć o złym stanie technicznym pojazdu. Czerwone zaświecenie lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika również może wskazywać na problemy. Emisja bezbarwnych spalin nie jest problematyczna.

  Art. 66. [Warunki techniczne pojazdów oraz ich wyposażenie; ogranicznik prędkości; blokada alkoholowa]

  1. (art66ust1) Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

  1) (art66ust1pkt1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

  2) (art66ust1pkt2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

  3) (art66ust1pkt3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

  4) (art66ust1pkt4) nie powodowało niszczenia drogi;

  5) (art66ust1pkt5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

  6) (art66ust1pkt6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

  1a. (art66ust1a) Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

  1b. (art66ust1b) Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

  1) (art66ust1bpkt1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa i jednostek ochrony przeciwpożarowej;

  2) (art66ust1bpkt2) zabytkowego;

  3) (art66ust1bpkt3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio określone w ust. 1a;

  4) (art66ust1bpkt4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;

  5) (art66ust1bpkt5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

  1c. (art66ust1c) Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

  1d. (art66ust1d) Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

  1e. (art66ust1e) Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.

  1f. (art66ust1f) Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.

  1g. (art66ust1g) Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

  2. (art66ust2) Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

  3. (art66ust3) Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

  3a. (art66ust3a) Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

  1) (art66ust3apkt1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;

  2) (art66ust3apkt2) (uchylony).

  4. (art66ust4) Zabrania się:

  1) (art66ust4pkt1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu;

  1a) (art66ust4pkt1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko;

  2) (art66ust4pkt2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych;

  3) (art66ust4pkt3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

  4) (art66ust4pkt4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową i Służby Ochrony Państwa;

  5) (art66ust4pkt5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1;

  6) (art66ust4pkt6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:

  a) (art66ust4pkt6lita) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1,

  b) (art66ust4pkt6litb) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

  4a. (art66ust4a) Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego - w zakresie pkt 1-3, z zastrzeżeniem, że w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń podczas jazdy i postoju.

  5. (art66ust5) Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

  5a. (art66ust5a) Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

  6. (art66ust6) Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. (art66ust7) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

  8. (art66ust8) W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:

  1) (art66ust8pkt1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;

  2) (art66ust8pkt2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko;

  3) (art66ust8pkt3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i części;

  4) (art66ust8pkt4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.

  9. 4 (art66ust9) Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw klimatu, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Używanie niesprawnego pojazdu zagraża bezpieczeństwu i porządku ruchu na drogach

Objawem złego stanu technicznego pojazdu jest emisja czarnych bądź niebieskich gęstych spalin. Zaświecenie się kontrolki ciśnienia oleju przed uruchomieniem silnika jest zjawiskiem naturalnym.

  1. ustawa108 art66 art66ust1pkt1i3

Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

Źródło pytania: Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Podstawa prawna: art66ust1pkt1i3[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid3890
Treść pytaniaKtóry z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?
Odpowiedź A:Emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin.
Odpowiedź B: Emisja bezbarwnych spalin.
Odpowiedź C:Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź a
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:
Wartość punktowa:1

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

Wersja angielska:

Which of the following circumstances may indicate bad technical condition of a passenger car?

Wersja niemiecka:

Welcher der genannten Fälle kann von einem schlechten technischen Zustand eines PKWs zeugen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.