Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa?

Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa? 3 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

  Art. 39. [Korzystanie z pasów bezpieczeństwa]

  1. (art39ust1) Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

  2. (art39ust2) Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

  1) (art39ust2pkt1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

  2) (art39ust2pkt2) kobiety o widocznej ciąży;

  3) (art39ust2pkt3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

  4) (art39ust2pkt4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

  5) (art39ust2pkt5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

  6) (art39ust2pkt6) funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;

  6a) (art39ust2pkt6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

  7) (art39ust2pkt7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

  8) (art39ust2pkt8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

  9) (art39ust2pkt9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

  10) (art39ust2pkt10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;

  11) (art39ust2pkt11) dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

  2a. (art39ust2a) Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że zostały one o tym obowiązku poinformowane:

  1) (art39ust2apkt1) przez znajdującą się w pojeździe osobę kierującą przewożoną grupą lub

  2) (art39ust2apkt2) za pomocą urządzenia audiowizualnego, lub

  3) (art39ust2apkt3) za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą nr 91/671/EWG".

  3. (art39ust3) W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

  1) (art39ust3pkt1) masą i wzrostem dziecka oraz

  2) (art39ust3pkt2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

  3a. (art39ust3a) Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

  3b. (art39ust3b) Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

  3c. (art39ust3c) Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

  4. (art39ust4) Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

  1) (art39ust4pkt1) taksówką;

  2) (art39ust4pkt2) specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590);

  3) (art39ust4pkt3) pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);

  4) (art39ust4pkt4) mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

  5. (art39ust5) Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, zawierają:

  1) (art39ust5pkt1) imię i nazwisko;

  2) (art39ust5pkt2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

  3) (art39ust5pkt3) okres ważności;

  4) (art39ust5pkt4) znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.

  6. (art39ust6) Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów.

Art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

  1. ustawa108 art39 art39ust1

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

Źródło pytania: Art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Podstawa prawna: art39ust1[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B, B1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6344
Treść pytaniaCzy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa?
Odpowiedź A:Nie, gdy poruszam się z niewielką prędkością.
Odpowiedź B: Tak, w każdym przypadku.
Odpowiedź C:Tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km/h.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź b
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B, B1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2A280.png
Wartość punktowa:3

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa?

Wersja angielska:

Should you wear your seatbelts while driving in these road conditions?

Wersja niemiecka:

Sollen Sie während einer Fahrt bei solchen Straßenverhältnissen den Sicherheitsgurt benutzen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.