Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu?

Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu? 1 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Okresowe badania techniczne pojazdu należy przeprowadzać w podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Zgodnie z przepisami prawa, okresowe badania techniczne pojazdu należy przeprowadzać po uiszczeniu odpowiednich opłat w podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów. Podstawowa stacja kontroli pojazdów przeprowadza badania techniczne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, a także dla przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami. Natomiast okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadza badania techniczne wszystkich pojazdów, w tym dodatkowe badania techniczne dla pojazdów objętych tym obowiązkiem.

Okresowe badania techniczne pojazdów należy przeprowadzać w podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów, po dokonaniu odpowiednich opłat. Podstawowa stacja kontroli pojazdów ma uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t oraz dla przyczep, które mają być połączone z tymi pojazdami. Natomiast okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadza badania techniczne dla wszystkich rodzajów pojazdów.

  Art. 83. [Stacje kontroli pojazdów; uiszczenie opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej]

  1. (art83ust1) Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:

  1) (art83ust1pkt1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:

  a) (art83ust1pkt1lita) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

  b) (art83ust1pkt1litb) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,

  c) (art83ust1pkt1litc) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

  2) (art83ust1pkt2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:

  a) (art83ust1pkt2lita) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,

  b) (art83ust1pkt2litb) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a,

  c) (art83ust1pkt2litc) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  1a. (art83ust1a) Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

  1b. (art83ust1b) W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

  1c. (art83ust1c) Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu.

  1d. (art83ust1d) Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3.

  2. (art83ust2) Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

  2a. (art83ust2a) Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić następujące podmioty niebędące przedsiębiorcami:

  1) (art83ust2apkt1) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;

  2) (art83ust2apkt2) jednostka:

  a) (art83ust2apkt2lita) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

  b) (art83ust2apkt2litb) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub ministra właściwego do spraw transportu,

  c) (art83ust2apkt2litc) ochrony przeciwpożarowej,

  d) (art83ust2apkt2litd) systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  2b. (art83ust2b) W stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do przedsiębiorców określone w niniejszym rozdziale.

  2c. (art83ust2c) Środki publiczne przekazywane na działalność podstawową podmiotów, o których mowa w ust. 2a, nie mogą być wykorzystane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2.

  3. (art83ust3) Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

  1) (art83ust3pkt1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) (art83ust3pkt2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

  3) (art83ust3pkt3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

  4) (art83ust3pkt4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

  5) (art83ust3pkt5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

  6) (art83ust3pkt6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

  4. (art83ust4) Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

  1. ustawa108 art83 art83ust1pkt1

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Źródło pytania: Art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Podstawa prawna: art83ust1pkt1[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6419
Treść pytaniaGdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu?
Odpowiedź A:W każdym dobrze wyposażonym warsztacie samochodowym.
Odpowiedź B: W autoryzowanej stacji napraw, która serwisuje pojazd.
Odpowiedź C:W podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź c
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2C217.png
Wartość punktowa:1

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu?

Wersja angielska:

Where should you perform periodic technical inspections of a vehicle?

Wersja niemiecka:

Wo sind die periodischen Hauptuntersuchungen des Fahrzeugs durchzuführen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.